TRIPLANE「Rookie」
MV

TRIPLANE
「Rookie」MV

Pr : Yoshiki Sakai / PC : Tomoko Okazaki / Dir,EED : Yudai kobayashi
Cam : Ryo Ohkawara / AD : Shun Ikeda / AC : Yuta Watanabe
STY : Daisuke Morimune / HM : Akihiro Ohno , Maki Takahara 

TRIPLANE / IVY Record
2019