TRIPLANE「Boundless」
MV

TRIPLANE
「Boundless」MV

Pr : Yoshiki Sakai / PC : Tomoko Okazaki / Dir : Yudai kobayashi
Cam : Ryo Ohkawara , Kazuki Takahashi / AC : Kentaro Suda / AD : Ayano Hashimoto
EED : Hibiki Kaiya / STY : Daisuke Morimune / HM : Akihiro Ohno

TRIPLANE / IVY Record
2020